2020
Standard Post with Image

Lansio Dyfodol Byd-eang 2020-22

Mae nodau'r strategaeth newydd yn gosod amlieithrwydd yn ganolog ac mae’n sicrhau bod y Prosiect Mentora Myfyrwyr ITM yn cyd-fynd â chyflawni'r nodau hyn. Dyma nodau'r strategaeth:

  • Cynyddu nifer y dysgwyr ifanc sy'n astudio ieithoedd ar bob lefel ac ar draws pob sector
  • Darparu canllawiau ac egwyddorion clir a chodi ymwybyddiaeth ym mhob sector i gefnogi amlieithrwydd mewn ysgolion yng Nghymru
  • Cefnogi addysgu a dysgu ieithoedd rhyngwladol rhagorol ar gyfer pob dysgwr

2019

Y Cwricwlwm Newydd i Gymru – gobaith ar gyfer ieithoedd?

Mae themâu amlieithrwydd, hunaniaeth, creadigrwydd a dinasyddiaeth fyd-eang yn dilyn ethos ac ymagwedd y Prosiect Mentora yn agos ac yn cynnig gobaith am ragolygon a llwybr newydd ar gyfer ieithoedd pan gaiff y Cwricwlwm Newydd ei gyflwyno'n llawn yn 2022. Rydym yn anelu at gael dull cynhwysol ac amlieithog ar gyfer dysgu iaith a dysgwyr. 

2018

CYFRADDAU GADAEL O TGAU I SAFON UWCH

Mae'r cyfraddau gadael o TGAU i Safon Uwch yn dangos mai dim ond 1% o fyfyrwyr Cymru a gwblhaodd lefel Safon Uwch mewn iaith dramor fodern yn 2018 (StatsCymru, 2019). 
Mae'r rhesymau dros y dirywiad hwn yn niferus ac yn gymhleth. Maent yn cynnwys: diffyg lle ar gyfer ieithoedd mewn amserlenni ysgolion, blociau opsiynau sy’n gwrthdaro, canfyddiadau bod ieithoedd yn anodd, ac agweddau diwylliannol at ddysgu iaith fel pwnc 'defnyddiol' a waethygir gan densiynau cymdeithasol Brexit (Gorrara, 2017, tt. 150-2). 

2017

YMGEISWYR TGAU YNG NGHYMRU – Y LEFEL ISAF ERIOED?

Yn 2017-18, dim ond 18.6% o'r holl ymgeiswyr TGAU yng Nghymru a astudiodd iaith dramor fodern ar lefel TGAU (StatsCymru, 2018).

2013

GOSTYNGIAD AR LEFEL SAFON UWCH

Mae'r gostyngiad ar lefel Safon Uwch hefyd yn ddifrifol. Mae'r niferoedd cyffredinol wedi gostwng 47% ers 2002 (Tinsley, 2019, t. 24). Mae hyn yn peri pryder o ystyried y niferoedd bach o ddysgwyr a ddefnyddir i lunio’r ganran hon, yn arbennig yng Nghymru.

2002

IEITHOEDD TRAMOR MODERN AR LEFEL TGAU

Ers 2002, mae’r nifer o ddysgwyr sy'n dewis astudio ieithoedd tramor modern ar lefel TGAU wedi gostwng 57% (Tinsley, 2018, t. 22). Mae'r gostyngiad hwn wedi cyflymu yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gyda chyfanswm nifer y ceisiadau ar lefel TGAU mewn ieithoedd tramor modern yn gostwng 32% rhwng 2013 a 2018 (StatsCymru, 2019).

1997

Ieithoedd yng Nghymru 1997

Ers datganoli yn 1997, mae Cymru wedi buddsoddi'n sylweddol mewn addysgeg ac arfer caffael ail iaith ar draws addysg, gan gefnogi canologrwydd y Gymraeg ar gyfer hunaniaeth ddiwylliannol ac ymdeimlad o berthyn. Byddai'n ymddangos, felly, fod Cymru'n genedl lle mae gwerthoedd a manteision dysgu iaith yn cael eu cydnabod a'u cefnogi. Ac eto, mae'r nifer sy'n manteisio ar ieithoedd tramor modern yn ysgolion Cymru wedi gweld dirywiad dramatig yn y sector a gynhelir gan y wladwriaeth yn ystod y ddau ddegawd diwethaf.