AMDANOM NI

Cenhadaeth a Gweledigaeth y Prosiect

Project Summary

Mae Prosiect Mentora Myfyrwyr ITM yn ysbrydoli ac yn annog dysgu ieithoedd rhyngwladol ar lefel TGAU a thu hwnt drwy raglen o fentora yn yr ystafell ddosbarth a mentora ar-lein.

Rydym yn gwneud hyn drwy ffurfio partneriaeth rhwng myfyrwyr prifysgol israddedig ac ôl-raddedig gydag ysgolion uwchradd ledled Cymru i gynyddu cymhelliant dysgwyr i astudio ieithoedd a chynyddu dyheadau ar gyfer addysg uwch.

Sut mae’n gweithio

Diben

Tynnu sylw at fanteision dysgu iaith ar lefel TGAU, Safon Uwch a gradd.

Ehangu gorwelion a dyheadau dysgwyr drwy dynnu sylw at y cyfleoedd gyrfa, lles a symudedd sydd ar gael i'r rhai sydd â sgiliau iaith, rhyng-ddiwylliannol ac amlieithog.

Nod

Codi disgwyliadau, gwella cymhelliant, a chryfhau dyfalbarhad a gwytnwch personol y dysgwyr sy'n astudio ieithoedd.

Creu cysylltiadau cynaliadwy rhwng adrannau ieithoedd modern addysg uwch ac ysgolion uwchradd partner.

Canlyniad

Cynnig profiadau ystafell ddosbarth a chyfleoedd i fyfyrwyr israddedig iaith, gyda'r bwriad o annog mwy o bobl i ystyried addysgu a datblygu set sgiliau ehangach.

RHAGOR O WYBODAETH

"RYDYM YN HELPU POBL IFANC I WELD IEITHOEDD FEL SYLFAEN AR GYFER EIN PROFIAD O’R BYD"

EIN PARTNERIAID

Mae'r prosiect yn falch o fod yn bartner gyda Phrifysgol Aberystwyth, Prifysgol Bangor, Prifysgol Abertawe a Phrifysgol Caerdydd.
Gan weithio gyda'i gilydd, mae'r pedair prifysgol hyn yn cefnogi eu hysgolion lleol i hyrwyddo manteision astudio ieithoedd rhyngwladol.

EIN PROSIECTAU

Ar gyfer y flwyddyn 2020-21, rydym yn datblygu tair ffrwd o weithgarwch. Bydd pob ffrwd yn canolbwyntio ar archwilio lle'r dysgwr mewn byd sy'n globaleiddio, gan eu hannog i werthfawrogi a chroesawu ieithoedd a diwylliannau eraill.

Bydd pob maes yn datblygu uchelgeisiau’r Cwricwlwm i Gymru drwy fod yn drawsgwricwlaidd o ran dull a thrwy ddatblygu sgiliau dysgu hanfodol ar draws popeth a ddysgir. Bydd y prosiect yn gweithredu er mwyn cefnogi datganiadau 'Yr Hyn sy'n Bwysig' ar gyfer Maes Dysgu a Phrofiad Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu a 'phedwar diben' y Cwricwlwm i Gymru.

Dyma’r tri maes:

Open Imagination

Prosiect Mentora Blwyddyn 8 a 9 - cysylltu dysgwyr Blwyddyn 8 a 9 â myfyrwyr prifysgol presennol dros gyfnod o chwe wythnos i gymryd rhan mewn mentora wyneb yn wyneb neu ar-lein.

Open Imagination

Prosiect Adfer Iaith Ôl-16 – cyfres o seminarau, darlithoedd a dosbarthiadau iaith a fydd yn annog dysgwyr i archwilio ieithoedd a diwylliannau y tu hwnt i'r ysgol ac yn barod ar gyfer y brifysgol.

Open Imagination

Adnoddau Athrawon – cyfres o adnoddau digidol y gall athrawon eu defnyddio gyda dysgwyr CA3, 4 a 5, gyda'r nod o gefnogi gweithlu'r athrawon wrth iddynt ddychwelyd i'r ystafell ddosbarth. 

I ddarganfod mwy am ein prosiectau yn y gorffennol Cliciwch yma!
Welsh Government

CYLLID

Ariennir Prosiect Mentora Myfyrwyr ITM yn hael gan Lywodraeth Cymru o dan ei Strategaeth Dyfodol Byd-eang