DIGWYDDIADAU BLAENOROL

Ers i'r prosiect ddechrau yn 2015 rydym wedi darparu amrywiaeth o ddigwyddiadau a gweithgareddau gwahanol. Mae’r rhain wedi cynnwys:
Why choose Us?

DIGI-IEITHOEDD

(2018-2019) Cynlluniwyd y prosiect Digi-Ieithoedd er mwyn darparu cyfleoedd mentora i ysgolion nad oeddent wedi gallu ymgysylltu â mentora wyneb yn wyneb oherwydd eu lleoliad anghysbell. Gan ddefnyddio Hwb, roedd y prosiect yn gallu cymysgu dysgu digidol â mentora wyneb yn wyneb er mwyn cael profiad dysgu cwbl ryngweithiol.
I gael rhagor o wybodaeth am effaith y prosiect hwn, cliciwch yma

Why choose Us?

GWEITHDAI UNDYDD

(2018) Dau weithdy undydd sy'n dod ag Ieithoedd ynghyd ag Astudiaethau Celf, Gwyddoniaeth a Hunaniaeth.

‘Roedd y diwrnod cyfan yn "giât" enfawr a oedd ar agor i'r byd. Fe agorodd meddyliau’r dysgwyr drwy gydol y dydd a gwnaeth eu hymgysylltiad gryfhau wrth i ni symud o un sesiwn i'r nesaf. Roedd archwilio sgiliau drwy ddefnyddio ieithoedd yn llwyddiant mawr ac mae fy nysgwyr yn meddwl wrth adael, "Mae ieithoedd yn gymaint mwy nag yr oeddwn yn ei feddwl; gall ieithoedd gael eu cynnwys mewn unrhyw beth a wnawn." Diolch am y gweithdy mwyaf ysbrydoledig rwyf erioed wedi cymryd fy nysgwyr iddo! Maen nhw wedi'u denu ac maen nhw’n ddiolchgar am y cyfleoedd. Diolch yn fawr iawn.’

Why choose Us?

PRIFYSGOL RHYDYCHEN

(2018-2019) Ar ddiwedd mis Mawrth 2018, mynychodd disgyblion, athrawon a mentoriaid a oedd yn cymryd rhan ym Mhrosiect Mentora ITM gwrs preswyl deuddydd yn Rhydychen lle gwnaethant fyfyrio ar eu taith dysgu iaith er mwyn datblygu eu sgiliau iaith ymhellach.

Gwnaeth 12 myfyriwr israddedig o brifysgolion Aberystwyth, Bangor, Caerdydd, Rhydychen ac Abertawe, 40 disgybl o Ganolbarth Cymru, a 12 athro o Dde a Dwyrain Cymru gymryd rhan.

Why choose Us?

MENTORA GYDA MYFYRWYR ERASMUS

(2018-2019) Mewn cydweithrediad â staff academaidd Ysgol Ieithoedd Modern Prifysgol Caerdydd, gwahoddwyd myfyrwyr a oedd yn astudio ym Mhrifysgol Caerdydd fel rhan o'u rhaglen Erasmus i gymryd rhan mewn lleoliadau mewn ysgolion lleol. Mae cyfanswm o dros 20 o fyfyrwyr wedi cymryd rhan dros y ddwy flynedd ddiwethaf y bu’r prosiect hwn ar waith.

Why choose Us?

PARTNERIAETHAU RHYNGWLADOL

(2018-2020) Mewn cydweithrediad â Llywodraeth Ranbarthol Castilla y León, mae wyth mentor wedi'u hyfforddi i ddarparu mentora mewn ysgolion cynradd ac uwchradd yn Valladolid, Sbaen. Darganfyddwch fwy o wybodaeth am yr hyn oedd gan ein mentoriaid i'w ddweud am y profiad.

Why choose Us?

YMWELD Â BRWSEL GYDAG ADDYSG UWCH CYMRU BRWSEL (WHEB)

(2018) Teithiodd grŵp o fentoriaid o bob prifysgol bartner, tîm y prosiect, partneriaid y prosiect a’r Prosiect Mentora Ffiseg i gyd i Frwsel er mwyn cefnogi'r gwaith o hyrwyddo’r arloesedd sy’n digwydd ym mhrifysgolion Cymru. Mewn partneriaeth â WHEB, gwahoddwyd pawb i fynychu dathliadau Dydd Gŵyl Dewi ym Mhreswylfa'r Llysgennad ym Mrwsel a gwnaethom y mwyaf o'r cyfle i ddarparu hyfforddiant gwell i'n mentoriaid. Edrychwch ar yr hyn oedd gan un o'n mentoriaid i ddweud am y profiad.

Why choose Us?

LANGUAGE HORIZONS

(2018-2020) Dechreuodd Language Horizons yn 2018 yn dilyn llwyddiant ei chwaer brosiect yng Nghymru: Prosiect Mentora Myfyrwyr ITM. Yn ystod ei gam cyntaf (2018-2019), roedd yn bartneriaeth rhwng Prifysgol Sheffield a Phrifysgol Sheffield Hallam. Yn y cyfnod dilynol (2019-2020), ehangodd i gynnwys Prifysgol Warwick a Phrifysgol Coventry yn ogystal.

Roedd y prosiect yn bartneriaeth rhwng prifysgolion ac ysgolion uwchradd lleol sy'n cysylltu myfyrwyr prifysgol â disgyblion sy'n gwneud eu dewisiadau TGAU. Ariennir y prosiect gan yr Adran Addysg (DfE) gyda'r nod craidd o gynyddu nifer y disgyblion yn Lloegr sy'n astudio ieithoedd ar lefel TGAU. Mae felly dim ond yn gweithio gyda disgyblion sy'n ansicr ynghylch parhau ag ITM. Mae dros hanner y disgyblion sy'n cymryd rhan yn y rhaglen pum wythnos yn mynd ymlaen wedyn i sefyll ITM ar lefel TGAU er gwaethaf eu ansicrwydd blaenorol.

Mae Language Horizons yn defnyddio methodoleg fentora i greu perthynas sy'n canolbwyntio ar y dysgwr sy'n darparu lle ar gyfer holi cwestiynau ac archwilio er mwyn magu hyder a chyfeirio cyfleoedd ar gyfer dysgu. Mae mentora yn arfer gwahanol i addysgu, gyda'r mentor yn chwarae rôl unigryw ym mywyd y dysgwr. Nod y mentor yw helpu mentoreion i ffurfio eu barn eu hunain, datblygu safbwyntiau gwahanol, a datblygu fel unigolyn. Er bod mentora ac addysgu yn aml yn gorgyffwrdd, gyda'r athro yn ymddwyn fel mentor ac i'r gwrthwyneb, mae'n ddefnyddiol meddwl am y ddau arfer fel rhai gwahanol ac wedi'u lleoli ar hyd continwwm ymgysylltu.

Daeth y cyllid ar gyfer Language Horizons i ben ym mis Awst 2020.

Why choose Us?

GWEITHDAI UNDYDD

(2019-2020) Cynhaliodd Mentora ITM ddau weithdy undydd ym mis Rhagfyr, un ym Mhrifysgol Aberystwyth ac un ym Mhrifysgol Caerdydd. Gwahoddwyd tair ysgol a oedd yn lleol i bob prifysgol i fynychu'r gweithdai, a oedd yn canolbwyntio ar herio safbwynt disgyblion at ieithoedd drwy amrywiaeth o weithgareddau gwahanol. Y thema gyffredinol ar gyfer y diwrnod oedd Perthyn. Anogwyd disgyblion i feddwl am yr hyn y mae'n ei olygu i fod yn Gymry a defodau lletygarwch gwahanol o bedwar ban byd, a'r amrywioldebau a'r cyffelybiaethau mewn a rhwng diwylliannau gwahanol.

Gwnaeth y ddau diwrnod gweithdy ymgorffori'r Gymraeg yn y gweithgareddau, gyda gweithdy Prifysgol Caerdydd yn cael ei gynnal drwy gyfrwng y Gymraeg yn gwbl. Mentoriaid o Brosiect Mentora Myfyrwyr ITM a gyflwynodd y gweithdai a chafodd y cynnwys ei greu'n bwrpasol gan dîm y prosiect. Roeddem yn ddigon ffodus i gynnwys mentoriaid myfyrwyr o bob un o'r pedair prifysgol bartner – Aberystwyth, Bangor, Caerdydd ac Abertawe, gyda rhai'n teithio'n bell i helpu ar gyfer y diwrnod.

Gwahoddwyd pob un o'r ysgolion i ddod â deg disgybl i’r diwrnodau gweithdy. Roedd y diwrnod yn cynnwys cyflwyniad i groesawu'r ysgolion i'r prifysgolion ac i gychwyn digwyddiadau’r diwrnod drwy ofyn i ddisgyblion fyfyrio ar eu lle eu hunain o fewn y byd a'r hyn y maent eisoes yn ei wybod am ddiwylliannau a phobloedd eraill. Bu’r disgyblion wedyn yn cylchdroi o amgylch tri gweithdy gwahanol – Perthyn Amlieithog, Beth yw Cymru i Mi?, a Dod o Hyd i'm Lle. Gwnaeth pob sesiwn bara oddeutu awr. Gwnaeth pob disgybl fwynhau’r diwrnod yn fawr, ac roedd yr adborth yn gadarnhaol gan athrawon, disgyblion a mentoriaid.