FFRYDIAU PROSIECT

Ar gyfer y flwyddyn 2020-21, byddwn yn darparu tair ffrwd benodol o weithgarwch. Maent fel a ganlyn:
Why choose Us?

MENTORA BLWYDDYN 8/9

Dyma fentora ar ei ffurf gyfarwydd. Bydd yn debyg i'r rhaglen a gyflawnwyd gennym yn llwyddiannus drwy gydol y pum mlynedd diwethaf ond gydag addasiadau'n cael eu rhoi ar waith i sicrhau ein bod yn gweithio'n unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru ar gyfer y cyd-destun presennol. Bydd hyblygrwydd yn ganolog i hyn ac ar gyfer sicrhau bod y ddarpariaeth yn parhau beth bynnag yw’r amgylchiadau. Byddwn yn sicrhau bod ein model yn faich isel ac yn cynyddu'r berthynas sydd gan yr athro gyda'r mentor er mwyn cefnogi ei weithgarwch dyddiol. Bydd mentora'n digwydd yn nhymor yr hydref a thymor y gwanwyn a bydd yn cael ei ddarparu ar-lein. Bydd mentoriaid hefyd yn gyfrifol am ddarparu gweithgareddau bach amlieithog ac amlddiwylliannol i chi y byddwch yn gallu defnyddio'n annibynnol gyda'ch dysgwyr.

Cysylltwch â Glesni Owen i gael rhagor o wybodaeth.

Why choose Us?

PROSIECT ADFER IAITH ÔL-16

Bydd hwn yn gyfle i ysgolion gael dewis i ymuno ar gyfer yr ysgolion hynny sy'n cynnal dosbarthiadau ITM Safon Uwch. Bydd y prosiect yn cynnwys darlithoedd, seminarau a dosbarthiadau iaith er mwyn paratoi myfyrwyr ar gyfer bywyd prifysgol, yn ogystal â rhoi cyfle iddynt ymarfer eu sgiliau iaith gyda mentoriaid y brifysgol. Bydd y rhain yn cael eu darparu yn ystod yr wythnos ac ar benwythnosau – i gyd ar-lein. Bydd hyn yn seiliedig ar y prosiect a gyflwynwyd dros gyfnod o 12 wythnos rhwng mis Ebrill a mis Awst 2020 (cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth)

Cysylltwch â Becca Kirkby i gael rhagor o wybodaeth.

Why choose Us?

ADNODDAU ATHRAWON

Rydym yn deall y gallai'r flwyddyn sydd i ddod fod yn achos o bryder a straen i nifer o athrawon, ac rydym am helpu. Ar gyfer y flwyddyn sydd i ddod, bydd gennym ffrwd waith sydd wedi'i neilltuo ar gyfer creu adnoddau athrawon. Byddwn yn creu adnoddau i gefnogi disgyblion Cyfnod Allweddol 3 a Chyfnod Allweddol 4. Bydd y rhain ar gael i chi drwy MS Teams.

Cysylltwch â Becky Beckley i gael rhagor o wybodaeth.