TÎM

CWRDD Â’R TÎM

Mae ein tîm yn byw ac yn anadlu ieithoedd. Isod, gallwch gwrdd â rhai o'r bobl y byddwch yn dod i'w hadnabod os byddwch yn cymryd rhan yn y prosiect:

Professor Claire Gorrara

Yr Athro Claire Gorrara

Arweinydd Academaidd

Mae Claire Gorrara yn Athro Ffrangeg ym Mhrifysgol Caerdydd. Ar hyn o bryd, hi yw Cadeirydd Cyngor Ieithoedd Modern y Brifysgol. Mae hwn yn sefydliad traws-sector sy'n hyrwyddo ac yn lobïo dros ieithoedd o fewn addysg uwch. Hi yw sylfaenydd y Prosiect Mentora ITM ac mae wedi bod yn gweithio gyda'r prosiect a'i dîm ers mis Tachwedd 2015. Mae hi’n credu’n angerddol yng ngwerth ieithoedd ac amlieithrwydd ar gyfer unigolion, cymdeithasau a diwylliannau. Mae'n ymchwilio ac wedi cyhoeddi ar ieithoedd, mentora ac addysg yng Nghymru.

Lucy Jenkins

Lucy Jenkins

Cydlynydd Cenedlaethol

Ymunodd Lucy â'r prosiect ar ddiwedd 2017. Graddiodd Lucy o Brifysgol Caerdydd wedi gwneud BA mewn Llenyddiaeth Saesneg ac Eidaleg a'i Gradd Meistr mewn Astudiaethau Ewropeaidd. Mae Lucy yn cael ei hysgogi gan y gwahaniaeth cadarnhaol y mae'r prosiect yn ei wneud ar gyfer addysg Gymraeg ac mae wrth ei bodd yn gweithio mewn partneriaeth ag ysgolion a phrifysgolion wrth hyrwyddo gweledigaeth wahanol ar gyfer ieithoedd. Mae Lucy wedi arwain y gwaith o ddatblygu gweithgareddau gwahanol, gan gynnwys, yn fwyaf diweddar, trawsnewid y prosiect i fod yn rhaglen gwbl ddigidol. Datblygodd Lucy brosiect tebyg, Languages Horizons, yn 2018, a dderbyniodd arian gan yr Adran Addysg yn Lloegr. Arweiniodd y prosiect tan i’r prosiect hwnnw ddod i ben yn 2020, o ganlynid i’r pandemig COVID-19. Mae Lucy hefyd wedi cefnogi nifer o grantiau ymchwil sy'n gysylltiedig â'r prosiect ac mae wedi dechrau cyhoeddi ar faterion sy'n ymwneud ag addysg ieithoedd, ieithoedd yng Nghymru a mentora fel cyfrwng i gynyddu cymhelliant dysgwyr.

Glesni Owen

Glesni Owen

Cydlynydd Cymru

Ymunodd Glesni â'r prosiect fel mentor yn 2017, wrth gwblhau ei BA mewn Hanes ac Almaeneg a'i Gradd Meistr mewn Hanes Canoloesol ym Mhrifysgol Caerdydd. Roedd Glesni yn intern â'r prosiect dros gyfnod haf 2019, a phan ddaeth y cyfle iddi ymuno â'r prosiect yn llawn amser, neidiodd ar y cyfle! Ers mis Medi 2019, mae Glesni wedi bod yn gweithio fel Cydlynydd Cymru ar gyfer Prosiect Mentora Myfyrwyr ITM ac mae wedi helpu i greu prosiect trawsnewid trochi cwbl ddigidol ar gyfer disgyblion blwyddyn 11-13 yn ystod y pandemig COVID-19 pan gaewyd ysgolion ledled y DU. Crëwyd y prosiect hwn gyda'r nod o ddatblygu profiad cadarnhaol o ddysgu digidol, yn ogystal ag ehangu gwybodaeth disgyblion am y cyfleoedd sydd ar gael mewn addysg uwch o ran dewisiadau graddau. Mae cael ei magu’n ddwyieithog yn golygu bod Glesni yn frwdfrydig dros dod â phob iaith at ei gilydd a hyrwyddo pwysigrwydd pob un yn gyfartal o fewn y sector addysg.

Tallulah Llewellyn Machin

Tallulah Llewellyn Machin

Rheolwraig Cefnogaeth i Brosiectau

Ymunodd Tallulah â'r prosiect yn 2016 fel mentor pan oedd yn astudio ei BA mewn Ffrangeg a'i MA mewn Astudiaethau Cyfieithu ym Mhrifysgol Caerdydd. Ar ôl cwblhau ei gradd, hi oedd y Cydgysylltydd Rhanbarthol cyntaf ar gyfer Language Horizons. Wrth i'r prosiect dyfu, symudodd ymlaen i rôl Rheolwraig Gweithrediadau ar gyfer Language Horizons nes iddo gau yn 2020. Ailymunodd hi â'r tîm ar Brosiect Mentora Myfyrwyr ITM ac mae hi yn arwain y gwaith o hyfforddi mentoriaid ac yn mwynhau helpu'r mentoriaid i ddatblygu eu sgiliau wrth iddynt edrych i'w dyfodol. Mae ei hastudiaethau wedi rhoi dealltwriaeth arlliw iddi o iaith a'i chysylltiadau â phynciau gwahanol. Mae wrth ei bodd yn creu adnoddau amlieithog, gan chwalu'r camsyniadau ynghylch gwahanol ddiwylliannau ac ieithoedd. Yn fwyaf diweddar mae wedi cefnogi ymchwil y prosiect ar addysg iaith yng Nghymru.

Becky Beckley

Becky Beckley

Swyddog Cynorthwyydd Ysgolion a Athrawon

Ymunodd Becky â'r tîm ym mis Ionawr 2020, er mwyn datblygu prosiect Language Horizons yng Ngorllewin Canolbarth Lloegr. Graddiodd Becky o Brifysgol Caerdydd gyda BA mewn Sbaeneg ac Eidaleg cyn cwblhau Diploma Ôl-raddedig mewn Cyfieithu a Chyfieithu ar y Pryd ym Mhrifysgol Caerfaddon. Aeth Becky ymlaen i gwblhau ei TAR mewn addysg uwchradd yn UWIC ac mae ganddi dros ddeuddeg mlynedd o brofiad yn addysgu Sbaeneg a Ffrangeg mewn ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg. Ers ymuno â'r tîm, mae Becky nid yn unig wedi helpu i hybu'r nifer sy'n cymryd cyrsiau iaith TGAU yng Ngorllewin Canolbarth Lloegr, ond mae hefyd wedi helpu i gyflawni'r prosiect trawsnewid trochi ar gyfer disgyblion blwyddyn 11-13 yn ystod y pandemig COVID-19 mewn ymateb i gau ysgolion ledled y DU. Mae Becky wrth ei bodd yn ymgymryd â rôl newydd Swyddog Cymorth Ysgol, gan greu adnoddau digidol ar gyfer athrawon sydd nid yn unig yn hyrwyddo ethos Cynllun Mentora ITM ond a fydd hefyd yn hwyluso proses bontio ysgolion i'r cwricwlwm newydd.

Becca Kirkby

Becca Kirkby

Cydlynydd Prosiect Adfer Ieithoedd Ôl-16

Ymunodd Becca â'r prosiect fel mentor yn 2017 wrth astudio Ffrangeg, Eidaleg ac Almaeneg ym Mhrifysgol Bangor a chafodd ei hysbrydoli gan frwdfrydedd a chenhadaeth y tîm i hyrwyddo iaith a diwylliannau yn ein hysgolion. Ar ôl graddio yn 2018, teithiodd Becca i'r Almaen i addysgu Saesneg fel cynorthwyydd iaith gyda’r British Council cyn cael cynnig interniaeth gyda thîm Mentora ITM yn haf 2019. Bu Becca yn gweithio wedyn fel Cydlynydd Rhanbarthol De Swydd Efrog gyda Language Horizons. Fel rhan o'r rôl hon, bu’n rheoli tîm o fentoriaid a hwylusodd y gwaith o gyflawni'r prosiect, gan gynnwys rheoli platfform pwrpasol ar gyfer cyflawni. Gwnaeth fwynhau’r rôl hon yn fawr a sylweddolodd fod ganddi frwdfrydedd dros waith allgymorth. Mae Becca bellach yn cydlynu prosiect Blwyddyn 11-13 gyda Phrosiect Mentora Myfyrwyr ITM, ac mae'n edrych ymlaen i gynyddu cymhelliant ar gyfer dysgu iaith ac astudiaethau prifysgol.

Cefnogaeth Ychwanegol

Mae gennym hefyd gefnogaeth wych gan arweinwyr prifysgolion ym mhob prifysgol bartner. Mae'r rhain fel a ganlyn:

Guy Baron

Ruben Chapela & Jonathan Ervine

Kate Griffiths

Tanya May

Darperir cymorth hanfodol hefyd gan arweinwyr y Consortia ITM ledled Cymru:

Gwasanaeth Cyflawniad Addysg ar gyfer De Ddwyrain Cymru

Gwasanaeth Effeithiolrwydd a Gwella Ysgolion Gogledd Cymru

Addysg trwy Weithio Rhanbarthol

Consortiwm Canol y De