Standard Post with Image

BA FFRANGEG A SBAENEG 2015-2019

Cymerais ran yn y gwaith o dreialu'r Prosiect Mentora Myfyrwyr yn Sbaen eleni, a gynigiwyd i fyfyrwyr a oedd yn cwblhau’r Modiwl Addysgu Myfyrwyr.

Yn gyffredinol, roedd yr holl brofiad yn anhygoel a gallaf ddweud yn onest fy mod wedi dysgu llawer iawn. Cefais gyfle i ehangu fy ngwybodaeth am sefyllfa bresennol ieithoedd yng Nghymru, gan gynnwys yr heriau y mae ieithoedd yn eu hwynebu a'r hyn sy'n cael ei wneud i oresgyn yr heriau hyn. Mae bod yn rhan o brosiect mor ysbrydoledig gyda thîm sy’n gweithio mor galed wedi fy ysbrydoli i wneud cais am TAR mewn addysg uwchradd. At hynny, roedd cael y cyfle i weithio fel mentor mewn ysgol yn Sbaen ac ehangu fy mhrofiad yn yr ystafell ddosbarth yn amhrisiadwy.

Ar lefel bersonol, roedd y profiad o deithio i Sbaen yn brofiad cyfoethogol iawn gan ein bod wedi cael cyfle i fyw gyda theulu lletyol ac ymdrochi ein hunain yn niwylliant Sbaen. Nid yn unig fy mod wedi mwynhau’r profiad hwn, ond fe wnaeth y cyfle i ymarfer fy sgiliau iaith fy helpu hefyd i baratoi ar gyfer fy arholiadau Sbaeneg ar ddiwedd y flwyddyn. Gwelais fod gallu treulio cymaint o amser gyda'r myfyrwyr a'u mentora ynglŷn â manteision ieithoedd yn ysbrydoledig iawn – roedd agweddau'r myfyrwyr hyn yn chwa o awyr iach ac roedd eu brwdfrydedd dros ieithoedd, ac rwy'n golygu pob iaith, nid Saesneg yn unig, yn rhyfeddol.

Ar lefel broffesiynol, gwnaeth y profiad fy ngalluogi i ehangu fy mhrofiad yn yr ystafell ddosbarth mewn gwlad arall a darparodd agwedd newydd a dull newydd i mi ar gyfer dysgu iaith. Yr oedd gallu cael mynediad at ddysgu iaith o safbwynt mentora yn hytrach na safbwynt addysgu yn amheuthun ac yn ddiddorol iawn i mi, ac mae wedi darparu agwedd newydd i mi tuag at ddysgu, y byddaf yn siŵr o'i defnyddio yn fy ngyrfa addysgu yn y dyfodol. Wrth baratoi ar gyfer ein teithiau i Sbaen, gwnaethom gymryd rhan mewn nifer o weithdai gyda nifer o weithwyr addysg proffesiynol. Dysgais nifer o sgiliau newydd yn y gweithdai hyn a gwnaethant ddarparu nifer o offerynnau newydd i ni y gwn y byddant hefyd yn werthfawr iawn i mi ar gyfer fy astudiaethau yn y dyfodol. Y tu hwnt i'r gwaith a wnaethom yn yr ystafell ddosbarth, cawsom gyfle anhygoel hefyd i fynychu digwyddiadau eraill yr oeddem yn gallu’u defnyddio fel cyfle i rwydweithio er mwyn gwella ein datblygiad proffesiynol ymhellach.

Yn gyffredinol, byddwn yn argymell y prosiect hwn i unrhyw un sy'n cael cyfle i gymryd rhan ynddo.

← Blaenorol